İ                                        
     Guide
                        Conference Secretariat


    
              Contact: Wu Sen, Ma Xueyao, Wang Fangxia,Wang Hongbao, Zhao Chunping, 
ZanLinsen
Address: Animal Science and Technology College, Northwest A&F University
22nd XiNong Road, Yangling, Shaanxi P. R. China, 712100
Tel: +86-029-870911488709124787091248 E-mail: 87091148@163.com